Metalurški laboratorij

V varilsko metalurškem laboratoriju preizkušamo zvare in zvarne spoje s porušnimi in neporušnimi preiskavami.

Laboratorij opravlja naslednje preiskave in preskuse:

 • Makroskopska preiskava zvarov
 • Udarni preizkus po Chapryju
 • Upogibni preskus
 • Prelomni preskus
 • Preskus trdote po Vickersu
 • Prečni natezni preskus
 • Preiskave s penetranti
 • Mikroskopija (velikost zrn, mikrorazpoke, delež ferita, itd.)
 • Mikrotrdote

V sodelovanju z našimi partnerji pa lahko naročite tudi razne neporušne preiskave, kemične analize materialov, korozijske teste, itd.

Metalografske preiskave

V našem laboratoriju vzorce najprej pripravimo : razrežemo, vlijemo v maso (odvisno od velikosti) ter pripravimo za pregled. Potem vzorce jedkamo, da dosežemo željeno vidljivost mikrostrukture. Preiskave opravljamo z stereo mikroskopoma znamke Leica in Olympus.

Kontrola toplotnih obdelav

Izvajamo kontrolo toplotnih obdelav:

 • merjenje globine nitracijskega sloja,
 • merjenje trdot in mikrotrdot,
 • merjenje dimenzij obdelovanca s 3D skeniranjem

Meritve trdot

V laboratoriju opravljamo meritve trdote po Vickersu. Opravljamo meritve trdot kovinskih materialov, preverjanje trdot po toplotnih obdelavah (kaljenje, popuščanje, žarjenje) ter trdote zvarnih spojev.
Na vašo željo opravimo tudi meritve mikrotrdot. (neakreditirana metoda)
Meritve trdot opravljamo z univerzalnim merilnikom trdot Zwick ZHU 2.5 trdote lahko merimo od HV0,2 do HV30.
Meritve izvajamo tudi na terenu s prenosnim merilnikom trdote.

Natezni preizkusi

Natezni preizkus je temeljni mehanski preizkus. Z njim ugotavljamo trdnostne lastnosti kovin in zlitin, napetost tečenja (mejo plastičnosti), natezno trdnost in modul elastičnosti. Te številčne podatke lahko neposredno uporabimo pri trdnostnih izračunih različnih konstrukcijskih elementov. Natezne preizkuse opravljamo na stroju Heckert EU40. Opravljamo prečni natezni preskus osnovnega materiala in zvarnih spojev (kovinski materiali in zvari kovinskih materialov) z določevanjem sile porušitve in natezne trdnosti. Vzorce za preskus pripravljamo sami v našem laboratoriju.

Preizkusi žilavosti

Žilavost je lastnost materialov, da se porušijo s predhodno deformacijo, ko nanje delujejo zunanje sile. Največkrat je povezana z odpornostjo materiala proti udarcem (udarna žilavost). Udarno žilavost navadno merimo s poskusom po Charpyju. Pri nas preizkuse lahko opravljamo iz osnovnega materiala in na zvarnih spojih v temperaturnem območju od -60°C do +20°C.

Pregled zvarnih spojev

Pri pregledu zvarnih spojev obstajajo neporušne preiskave (NDT) in porušne preiskave (DT).

V porušne preiskave uvrščamo

Za certificiranje postopka:

 • natezni preskus
 • upogibni preskus
 • preskus udarne žilavosti
 • metalografske preiskave
 • meritve trdote

Odvisno od oblike vzorca in kvalitete materiala, se nekatere preiskave izključijo iz obsega preizkusov

Za certificiranje varilcev:

 • upogibni preskus
 • prelomni preskus
 • metalografske preiskave
 • natezni preskus

Pri kontroli zvarov in zvarnih spojev lahko pred varjenjem in po njem, na vašo željo opravimo pregled s penetranti. Ker se včasih zaradi utrujenosti materiala ali kemične sestave materiala, ki je težko variv, pojavijo razpoke po varjenju ali toplotni obdealvi, jih lahko s penetrantsko metodo odkrijemo in saniramo. Preiskavo s penetranti pa lahko uporabimo tudi pred varjenjem, da natančneje določimo morebiten razpoke, njihovo velikost in globino.